พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 20

เล่ม 29 ส่วน 20

  • ว่าด้วยความจริงไม่ต่างกัน 
  • เจ้าลัทธิแสดงความดูหมิ่นผู้อื่น
  • เจ้าลัทธิเห็นคนอื่นเป็นพาล
  • ทิฏฐิ 62 ตรัสเรียกว่าอติสารทิฏฐิ
  • ทิฏฐิเรียกว่าติตถะ
  • ว่าด้วยทิฏฐิของพวกเดียรถีย์
  • 13. มหาวิยูหสุตตนิทเทส อธิบายมหาวิยูหสูตร ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่ 
  • ว่าด้วยผลแห่งการวิวาท 2 อย่าง
  • ว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุเข้าถึง 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน