พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 18

เล่ม 45 ส่วน 18

 • 56. จิตตทุกะ   
 • 57. เจตสิกทุกะ  
 • 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ   
 • 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
 • 60. จิตตสมุฏฐานทุกะ   
 • 61. จิตตสหภูทุกะ   
 • 62. จิตตานุปริวัตติทุกะ  
 • 66. อัชฌัตติกทุกะ   
 • 69. อุปาทานทุกะเป็นต้น  
 • 83. ปิฏฐิทุกะ  
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน