พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 3

เล่ม 21 ส่วน 3

 • 5. พรหมจริยสูตร ว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์
 • 6. กุหสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง
 • 7. สันตุฏฐิสูตร ว่าด้วยความสันโดษด้วยปัจจัย 4
 • 8. อริยวังสสูตร ว่าด้วยอริยวงศ์
 • 9. ธัมมปทสูตร ว่าด้วยธรรมบท 
 • 10. ปริพพาชกสูตร ว่าด้วยปริพาชก
 • 4. จักกวรรค หมวดว่าด้วยจักร
 • 1. จักกสูตร ว่าด้วยจักร 4 ประการ
 • 2. สังคหสูตร ว่าด้วยสังคหวัตถุ
 • 3. สีหสูตร ว่าด้วยพญาราชสีห์
 • 4. อัคคัปปสาทสูตร ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
 • 5. วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์
 • 6. โทณสูตร ว่าด้วยโทณพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน