พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 21

เล่ม 45 ส่วน 21

 • ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกติกปัฏฐาน 
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. เวทนาติกะ  
 • ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย 
 • อกุสลบท-เหตุปัจจัย 
 • อัพยากตบท-ปัจจนียะ 
 • 2. วิปากติกะ   
 • 3. อุปาทินนติกะ   
 • 4. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 5. วิตักกติกะ   
 • 6. ปีติติกะ   
 • 7. ทัสสนติกะ   
 • 8. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 9. อาจยคามิติกะ   
 • 10. เสกขติกะ   
 • 11. ปริตตติกะ   
 • 12. ปริตตารัมมณติกะ  
 • 13. หีนติกะ   
 • 14. มิจฉัตตนิยตติกะ  
 • 15. มัคคารัมมณติกะ  
 • 16. อุปปันนติกะ   
 • 17. อตีตติกะ   
 • 18. อตีตารัมมณติกะ  
 • 19-20. อัชฌัตตติกทวยะ  
 • 21. สนิทัสสนติกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน