พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 10

เล่ม 37 ส่วน 10

  • 6. อตีตักขันธาทิกถา ว่าด้วยอดีตขันธ์ เป็นต้น
  • 1. นสุตตสาธนะ ว่าด้วยการไม่อ้างพระสูตร
  • 2. สุตตสาธนะ ว่าด้วยการอ้างพระสูตร
  • 7. เอกัจจมัตถีติกถา ว่าด้วยบางอย่างมีอยู่
  • 1. อตีตาทิเอกัจจกถา ว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอดีต เป็นต้น
  • 2. อนาคตาทิเอกัจจกถา ว่าด้วยสภาวธรรมบางอย่างที่เป็นอนาคต เป็นต้น
  • 8. สติปัฏฐานกถา ว่าด้วยสติปัฏฐาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน