พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 1

เล่ม 40 ส่วน 1

 • ธัมมานุโลม ติกปัฏฐาน 
 • มาติกานิกเขปวาร    
 • 1. ปัจจยุทเทส 
 • ปัจจยวิภังควาร    
 • 2. ปัจจยนิทเทส 
 • ปุจฉาวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • เอกมูลกนัย  
 • 1. กุสลบท 
 • 2. อกุสลบท 
 • 3. อัพยากตบท 
 • 4. อกุสลาพยากตบท 
 • 5. อกุสลาพยากตบท 
 • 6. กุสลากุสลบท 
 • 7. กุสลากุสลาพยากตบท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน