พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 29

เล่ม 23 ส่วน 29

  • 10. ตปุสสสูตร ว่าด้วยตปุสสคหบดี
  • 5. สามัญญวรรค หมวดว่าด้วยสามัญญธรรม 
  • 1. สัมพาธสูตร ว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
  • 2. กายสักขีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นกายสักขี
  • 3. ปัญญาวิมุตตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต
  • 4. อุภโตภาควิมุตตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน