พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 11

เล่ม 16 ส่วน 11

 • 2. โปกขรณีสูตร ว่าด้วยสระโบกขรณี 
 • 3. สัมเภชชอุทกสูตร ว่าด้วยแม่น้ำไหลมาบรรจบกัน 
 • 4. ทุติยสัมเภชชอุทกสูตร ว่าด้วยแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ 2 
 • 5. ปฐวีสูตร ว่าด้วยแผ่นดิน 
 • 6. ทุติยปฐวีสูตร ว่าด้วยแผ่นดิน สูตรที่ 2 
 • 7. สมุททสูตร ว่าด้วยสมุทร 
 • 8. ทุติยสมุททสูตร ว่าด้วยสมุทร สูตรที่ 2 
 • 9. ปัพพตสูตร ว่าด้วยภูเขา 
 • 10. ทุติยปัพพตสูตร ว่าด้วยภูเขา สูตรที่ 2 
 • 11. ตติยปัพพตสูตร ว่าด้วยภูเขา สูตรที่ 3 
 • 3. ธาตุสังยุต  
 • 1. นานัตตวรรค หมวดว่าด้วยความต่าง
 • 1. ธาตุนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ
 • 2. ผัสสนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะ
 • 3. โนผัสสนานัตตสูตร ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งผัสสะ
 • 4. เวทนานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา
 • 5. ทุติยเวทนานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา สูตรที่ 2
 • 6. พาหิรธาตุนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก
 • 7. สัญญานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา
 • 8. โนปริเยสนานานัตตสูตร ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา
 • 9. พาหิรผัสสนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก
 • 10. ทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน