พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 17

เล่ม 27 ส่วน 17

 • 15. วีสตินิบาต 
 • 1. มาตังคชาดก ว่าด้วยอานุภาพของฤาษีมาตังคะ 
 • 2. จิตตสัมภูตชาดก ว่าด้วยจิตตบัณฑิตกับพระเจ้าสัมภูตบัณฑิต 
 • 3. สีวิราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสีวิ 
 • 4. สิรีมันตชาดก ว่าด้วยปัญหาความมีสิริกับปัญญา 9
 • 5. โรหณมิคชาดก ว่าด้วยพญาเนื้อชื่อโรหณะ 
 • 6. จูฬหังสชาดก ว่าด้วยหงส์สุมุขะผู้ภักดีต่อพญาหงส์จูฬหังสะ 
 • 7. สัตติคุมพชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าชื่อว่าสัตติคุมพะ 
 • 8. ภัลลาติยชาดก ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าภัลลติยะ 
 • 9. โสมนัสสชาดก ว่าด้วยโสมนัสกุมาร 9
 • 10. จัมเปยยชาดก ว่าด้วยพญานาคจัมเปยยะ 9 
 • 11. มหาปโลภนชาดก ว่าด้วยการประเล้าประโลมให้หลง 
 • 12. ปัญจปัณฑิตชาดก ว่าด้วยบัณฑิต 5 คน  
 • 13. หัตถิปาลชาดก ว่าด้วยหัตถิปาลกุมาร 
 • 14. อโยฆรชาดก ว่าด้วยมหาสัตว์อโยฆรราช

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน