พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 25

เล่ม 33 ส่วน 25

  • 4. สุมนพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระสุมนพุทธเจ้า 
  • 5. เรวตพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระเรวตพุทธเจ้า 
  • 6. โสภิตพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระโสภิตพุทธเจ้า 
  • 7. อโนมทัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน