พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 1

เล่ม 33 ส่วน 1

 • อปทาน 
 • 42. ภัททาลิวรรค หมวดว่าด้วยพระภัททาลิ เป็นต้น 
 • 1. ภัททาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัททาลิเถระ 
 • 2. เอกฉัตติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระ 
 • 3. ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกฉาทนิยเถระ 
 • 4. มธุมังสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมธุมังสทายกเถระ 
 • 5. นาคปัลลวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปัลลวกเถระ 
 • 6. เอกทีปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ 
 • 7. อุจฉังคปุบผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉังคปุบผิยเถระ 
 • 8. ยาคุทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระยาคุทายกเถระ 
 • 9. ปัตโถทนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัตโถทนทายกเถระ 
 • 10. มัญจทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน