พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 11

เล่ม 37 ส่วน 11

  • 9. เหวัตถีติกถา ว่าด้วยสภาวธรรมที่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ 
  • 2. ทุติยวรรค 
  • 1. ปรูปหารกถา (10) ว่าด้วยเรื่องที่บุคคลอื่นนำเข้าไปให้ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน