พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 25

เล่ม 24 ส่วน 25

  • 7. โคปาลสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของผู้เลี้ยงโค
  • 8. ปฐมสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 1
  • 9. ทุติยสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 2
  • 10. ตติยสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 3
  • 11. จตุตถสมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 4
  • 3. สามัญญวรรค หมวดว่าด้วยสามัญญลักษณะ
  • 4. ราคเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน