พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 19

เล่ม 25 ส่วน 19

 • 8. ภิทุรสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา 
 • 9. ธาตุโสสังสันทนสูตร ว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายเสมอกันโดยธาตุ 
 • 10. ปริหานสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุแห่งความเสื่อม 
 • 4. จตุตถวรรค หมวดที่ 4 
 • 1. วิตักกสูตร ว่าด้วยอกุศลวิตก 
 • 2. สักการสูตร ว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิต 
 • 3. เทวสัททสูตร ว่าด้วยการเปล่งเสียงของเทวดา 
 • 4. ปัญจปุพพนิมิตตสูตร ว่าด้วยบุพพนิมิต 5 ประการ 
 • 5. พหุชนหิตสูตร ว่าด้วยบุคคลเกื้อกูลชาวโลก 
 • 6. อสุภานุปัสสีสูตร ว่าด้วยการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม 
 • 7. ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร ว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
 • 8. อันธกรณสูตร ว่าด้วยวิตกทั้งที่ทำให้มืดมนและไม่มืดมน 
 • 9. อันตรามลสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นมลทินภายใน 
 • 10. เทวทัตตสูตร ว่าด้วยพระเทวทัตถูกอสัทธรรมครอบงำ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน