พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 16

เล่ม 44 ส่วน 16

 • 67. อุปาทาทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 68. อุปาทินนทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น 
 • 69. อุปาทานทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น 
 • 70. อุปาทานิยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 71. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 72. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 73. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 74. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 75. กิเลสทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 76. สังกิเลสิกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย  
 • 77. สังกิลิฏฐทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 78. กิเลสสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 79. สังกิเลสสังกิเลสิกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 80. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 81. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 82. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน