พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 8

เล่ม 25 ส่วน 8

  • 3. นันทวรรค หมวดว่าด้วยพระนันทเถระ 
  • 1. กัมมวิปากชสูตร ว่าด้วยการอดกลั้นทุกขเวทนาที่เกิดจากผลกรรม 
  • 2. นันทสูตร ว่าด้วยพระนันทเถระ 
  • 3. ยโสชสูตร ว่าด้วยพระยโสชเถระ 
  • 4. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรเถระ 
  • 5. มหาโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานเถระ 
  • 6. ปิลินทวัจฉสูตร ว่าด้วยพระปิลินทวัจฉเถระ 
  • 7. สักกุทานสูตร ว่าด้วยการเปล่งอุทานของท้าวสักกะ 
  • 8. ปิณฑปาติกสูตร ว่าด้วยการสนทนาเรื่องบิณฑบาต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน