พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 21

เล่ม 17 ส่วน 21

 • 6. วิญญาณัญจายตนสูตร ว่าด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน 
 • 7. อากิญจัญญายตนสูตร ว่าด้วยอากิญจัญญายตนฌาน 
 • 8. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 • 9. นิโรธสมาปัตติสูตร ว่าด้วยนิโรธสมาบัติ 
 • 10. สุจิมุขีสูตร ว่าด้วยสุจิมุขีปริพาชิกา 
 • 8. นาคสังยุต      
 • 1. สุทธิกสูตร ว่าด้วยกำเนิดนาคล้วนๆ 
 • 2. ปณีตตรสูตร ว่าด้วยกำเนิดนาคที่ประณีตกว่ากัน 
 • 3. อุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ 
 • 4. ทุติยอุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ สูตรที่ 2 
 • 5. ตติยอุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ สูตรที่ 3 
 • 6. จตุตถอุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ สูตรที่ 4 
 • 7. สุตสูตร ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา 
 • 8. ทุติยสุตสูตร ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ 2 
 • 9. ตติยสุตสูตร ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ 3
 • 10. จตุตถสุตสูตร ว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ 4
 • 11-20. อัณฑชทานูปการสุตตทสกะ ว่าด้วยความเป็นผู่อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ 10 สูตร 
 • 21-50. ชลาพุชาทิทานูปการสุตตติงสกะ ว่าด้วยพระสูตร 30 สูตร มีชลาพุชทานูปการสูตรเป็นต้น 
 • 9. สุปัณณสังยุต      
 • 1. สุทธิกสูตร ว่าด้วยเรื่องกำเนิดครุฑล้วนๆ 
 • 2. หรันติสูตร ว่าด้วยครุฑฉุดนาค 
 • 3. ทวยการีสูตร ว่าด้วยผู้มีปกติกระทำกรรมทั้ง 2 
 • 4-6. ทุติยาทิทวยการีสุตตัตติกะ ว่าด้วยพระสูตร 3 สูตร มีทุติทวยการีสูตร เป็นต้น 
 • 7-16. อัณฑชทานูปการสุตตทสกะ ว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ 10 สูตร 
 • 17-46. ชลาพุชทานูปการสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน