พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 20

เล่ม 45 ส่วน 20

 • 20-54. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น   
 • 55. สารัมมณทุกะ   
 • 56. จิตตทุกะ   
 • 57. เจตสิกทุกะ  
 • 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ   
 • 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
 • 60. จิตตสมุฏฐานทุกะ   
 • 61. จิตตสหภูทุกะ   
 • 62. จิตตานุปริวัตติทุกะ   
 • 63-65. จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ เป็นต้น 
 • 66. อัชฌัตติกทุกะ   
 • 67. อุปาทาทุกะ   
 • 68. อุปาทินนทุกะ   
 • 69-82. อุปาทานทุกะ เป็นต้น  
 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ  
 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ   
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 87. สวิตักกทุกะ   
 • 88. สวิจารทุกะ   
 • 89. สัปปีติกทุกะ  
 • 90. ปีติสหคตทุกะ   
 • 91. สุขสหคตทุกะ   
 • 92. อุเปกขาสหคตทุกะ  
 • 93. กามาวจรทุกะ   
 • 94. รูปาวจรทุกะ   
 • 95. อรูปาวจรทุกะ   
 • 96. ปริยาปันนทุกะ   
 • 97. นิยยานิกทุกะ   
 • 98. นิยตทุกะ   
 • 99. สอุตตรทุกะ  
 • 100. สรณทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน