พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 22

เล่ม 37 ส่วน 22

  • 8. อัฏฐมวรรค 
  • 1. ฉคติกถา (73) ว่าด้วยคติ 6 
  • 2. อันตราภวกถา (74) ว่าด้วยอันตรภพ 
  • 3. กามคุณกถา (76) ว่าด้วยกามคุณ  
  • 4. กามกถา (76) ว่าด้วยกาม 
  • 5. รูปธาตุกถา (77) ว่าด้วยรูปธาตุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน