พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 14

เล่ม 32 ส่วน 14

 • 17. สุปาริจริยวรรค หมวดว่าด้วยพระสุปาริจริยะ เป็นต้น 
 • 1. สุปาริจริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ 
 • 2. กณเวรปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ 
 • 3. ชัชชกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชัชชกทายกเถระ 
 • 4. เทสปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเทสปูชกเถระ 
 • 5. กณิการฉัตติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ 
 • 6. สัปปิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ 
 • 7. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ 
 • 8. ทุสสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทุสสทายกเถระ 
 • 9. สมาทปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสมาทปกเถระ 
 • 10. ปัญจังคุลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจังคุลิยเถระ 
 • 18. กุมุทวรรค หมวดว่าด้วยพระกุมุทะ เป็นต้น 
 • 1. กุมุทมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ 
 • 2. นิสเสณิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ 
 • 3. รัตติปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระรัตติปุปผิยเถระ 
 • 4. อุทปานทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทปานทายกเถระ 
 • 5. สีหาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ 
 • 6. มัคคทัตติกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทัตติกเถระ 
 • 7. เอกทีปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ 
 • 8. มณิปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ 
 • 9. ติกิจฉกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติกิจฉกเถระ 
 • 10. สังฆุปัฏฐากเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสังฆุปัฏฐากเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน