พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 7

เล่ม 37 ส่วน 7

  • 3. สุตตสาธนปริหานิ ว่าด้วยการอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม
  • 3. (ก) พรหมจริยกถา ว่าด้วยพรหมจรรย์  
  • 1. สุทธพรหมจริยกถา ว่าด้วยพรหมจรรย์ล้วนๆ
  • 2. สังสันทนพรหมจริยกถา ว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องพรหมจรรย์
  • 3. (ข) โอธิโสกถา ว่าด้วยการละกิเลสได้เป็นส่วน ๆ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน