พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 5

เล่ม 25 ส่วน 5

 • 22. นิรยวรรค หมวดว่าด้วยคนทำกรรมชั่วตกนรก 
 • 1. สุนทรีปริพาชิกาวัตถุ เรื่องปริพาชิกาชื่อสุนทรี 
 • 2. ทุกขปีฬิตสัตตวัตถุ เรื่องสัตว์ถูกทุกข์เบียดเบียน 
 • 3. วัคคุมุทาตีริยภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา 
 • 4. เขมเสฏฐิปุตตวัตถุ เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ 
 • 5. ทุพพจภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้ว่ายาก 
 • 6. อิสสาปกติอิตถีวัตถุ เรื่องหญิงขี้หึง 
 • 7. อาคันตุกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุอาคันตุกะ 
 • 8. นิคัณฐวัตถุ เรื่องนิครนถ์ 
 • 9. ติตถิยสาวกวัตถุ เรื่องสาวกเดียรถีย์ 
 • 23. นาควรรค หมวดว่าด้วยช้าง 
 • 1. อัตตทันตวัตถุ เรื่องการฝึกตน 
 • 2. หัตถาจริยปุพพกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนายควาญช้าง 
 • 3. ปริชิณณพราหมณปุตตวัตถุ เรื่องบุตรของพราหมณ์ชรา 
 • 4. ปเสนทิโกสลราชวัตถุ เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล 
 • 5. สานุสามเณรวัตถุ เรื่องสานุสามเณร 
 • 6. ปาเวรกหัตถิวัตถุ เรื่องช้างปาเวรกะ 
 • 7. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 
 • 8. มารวัตถุ เรื่องมาร 
 • 24. ตัณหาวรรค หมวดว่าด้วยตัณหา 
 • 1. กปิลมัจฉวัตถุ เรื่องปลากปิละ 
 • 2. สูกรโปติกาวัตถุ เรื่องลูกสุกรตัวเมีย 
 • 3. วิพภันตกวัตถุ เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึก 
 • 4. พันธนาคารวัตถุ เรื่องเรือนจำ 
 • 5. เขมาเถรีวัตถุ เรื่องพระเขมาเถรี 
 • 6. อุคคเสนเสฏฐิปุตตวัตถุ เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน 
 • 7. จูฬธนุคคหปัณฑิตวัตถุ เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต 
 • 8. มารวัตถุ เรื่องมาร 
 • 9. อุปกาชีวกวัตถุ เรื่องอาชีวกชื่ออุปกะ 
 • 10. สักกเทวราชวัตถุ เรื่องท้าวสักกะจอมเทพ 
 • 11. อปุตตกเสฏฐิปุตตวัตถุ เรื่องอปุตตกเศรษฐีบุตร 
 • 12. อังกุรวัตถุ เรื่องอังกุรเทพบุตร 
 • 25. ภิกขุวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุ 
 • 1. ปัญจภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 5 รูป 
 • 2. หังสฆาตกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ 
 • 3. โกกาลิกวัตถุ เรื่องพระโกกาลิกะ 
 • 4. ธัมมารามเถรวัตถุ เรื่องพระเถระผู้ยินดีในธรรม 
 • 5. อัญญตรวิปักขเสวกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้คบฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 6. ปัญจัคคทายกพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ถวายทานอันเลิศ 5 อย่าง 
 • 7. สัมพหุลภิกขุวัตุถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 
 • 8. ปัญจสตภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 500 รูป  
 • 9. สันตกายเถรวัตถุ เรื่องพระสันตกายเถระ 
 • 10. นังคลกูฏเถรวัตถุ เรื่องพระนังคลกูฏเถระ 
 • 11. วักกลิเถรวัตถุ เรื่องพระวักกลิเถระ 
 • 12. สุมนสามเณรวัตถุ เรื่องสุมนสามเณร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน