พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 1

เล่ม 28 ส่วน 1

  • 18. ปัญญาสนิบาต 
  • 1. นฬินิกาชาดก ว่าด้วยพระราชธิดานฬินิกา 
  • 2. อุมมาทันตีชาดก ว่าด้วยเสนาบดีถวายอุมาทันตีแด่พระราชา 
  • 3. มหาพิชาดก ว่าด้วยโพธิกุมารโพธิสัตว์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน