พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 4

เล่ม 38 ส่วน 4

  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร (ต่อ)
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
  • 6. อตีตานาคตวาร  
  • 2. ปวัตติวาร 
  • 2. นิโรธวาร  
  • 1. ปัจจุปปันนวาร  
  • 2. อดีตวาร 
  • 3. อนาคตวาร  
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน