พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 3

เล่ม 22 ส่วน 3

 • 9. จังกมสูตร ว่าด้วยการเดินจงกรม
 • 10. นาคิตสูตร ว่าด้วยพระนาคิตะ
 • 4. สุมนวรรค หมวดว่าด้วยสุมนาราชกุมารี
 • 1. สุมนสูตร ว่าด้วยสุมนาราชกุมารี
 • 2. จุนทีสูตร ว่าด้วยจุนทีราชกุมารี
 • 3. อุคคหสูตร ว่าด้วยอุคคหเศรษฐี
 • 4. สีหเสนาปติสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี
 • 5. ทานานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์การให้ทาน
 • 6. กาลทานสูตร ว่าด้วยกาลทาน
 • 7. โภชนทานสูตร ว่าด้วยการให้โภชนะ
 • 8. สัทธสูตร ว่าด้วยอานิสงส์แห่งศรัทธา
 • 9. ปุตตสูตร ว่าด้วยบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน