พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 29

เล่ม 29 ส่วน 29

 • ว่าด้วยความถือตัวมีนัยต่าง ๆ 
 • ว่าด้วยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                            
 • ว่าด้วยตัณหาตรัสเรียกว่าห้วงน้ำใหญ่
 • ว่าด้วยอมตนิพพานตรัสเรียกว่าบก
 • ว่าด้วยกาม 2 อย่าง
 • ว่าด้วยตัณหาตรัสเรียกว่ากระแส
 • ว่าด้้วยอนาคตตรัสเรียกว่าส่วนภายหลัง 
 • ว่าด้วยนามรูป 
 • ว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศก
 • ว่าด้วยความเสื่อมมีแก่ผู้ยึดถือ
 • ว่าด้วยอิทัปปัจจยตา
 • ว่าด้วยโลกว่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน