พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 23

เล่ม 34 ส่วน 23

 • 12.กิเลสโคจฉกะ 
 • 1.กิเลสทุกะ
 • 2.สังกิเลสิกทุกะ
 • 3.สังกิลิฎฐทุกะ
 • 4.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
 • 5.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
 • 6.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
 • 7.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
 • 8.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
 • 13.ปัฏฐิทุกะ 
 • 1.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
 • 2.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
 • 3.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
 • 4.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
 • 5.สวิตักกทุกะ
 • 6.สวิจารทุกะ
 • 7.สัปปีติกทุกะ
 • 8.ปีติสหคตทุกะ
 • 9.สุขสหคตทุกะ
 • 10.อุเปกขาสหคตทุกะ
 • 11.กามาวจรทุกะ
 • 12.รูปาวจรทุกะ
 • 13.อรูปาวจรทุกะ
 • 14.ปริยาปันนทุกะ
 • 15.นิยยานิกทุกะ
 • 16.นิยตทุกะ
 • 17.สอุตตรทุกะ
 • 18.สรณทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน