พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 25

เล่ม 26 ส่วน 25

  • 15. จัตตาฬีสนิบาต 
  • 1. อิสิทาสีเถรีคาถา ภาษิตของพระอิสิทาสีเถรี 
  • 16. มหานิบาต 
  • 1. สุเมธาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุเมธาเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน