พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 15

เล่ม 25 ส่วน 15

 • 7. ทวิธาปถสูตร ว่าด้วยทางสองแพร่ง 
 • 8. วิสาขาสูตร ว่าด้วยนางวิสาขา 
 • 9. ปฐมทัพพสูตร ว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ 1 
 • 10. ทุติยทัพพสูตร ว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ 2 
 • อิติวุตตกะ 
 • 1. เอกกนิบาต 
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. โลภสูตร ว่าด้วยโลภะ
 • 2. โทสสูตร ว่าด้วยโทสะ 
 • 3. โมหสูตร ว่าด้วยโมหะ 
 • 4. โกธสูตร ว่าด้วยโกธะ 
 • 5. มักขสูตร ว่าด้วยมักขะ 
 • 6. มานสูตร ว่าด้วยมานะ 
 • 7. สัพพปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง 
 • 8. มานปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้มานะ 
 • 9. โลภปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะ 
 • 10. โทสปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้โทสะ 
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. โมหปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้โมหะ 
 • 2. โกธปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้โกธะ 
 • 3. มักขปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้มักขะ 
 • 4. อวิชชานีวรณสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องกางกั้นคืออวิชชา 
 • 5. ตัณหาสังโยชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์คือตัณหา 
 • 6. ปฐมเสขสูตร ว่าด้วยพระเสขะ สูตรที่ 1 
 • 7. ทุติยเสขสูตร ว่าด้วยพระเสขะ สูตรที่ 2 
 • 8. สังฆเภทสูตร ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน