พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 1

เล่ม 30 ส่วน 1

  • ปารายนวรรค หมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 
  • 1.วัตถุคาถา เรื่องพราหมณ์พาวรีส่งศิษย์ทูลถามปัญหา 
  • 2.มาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของพราหมณ์ 16 คน 
  • 1.อชิตมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอชิตมานพ 
  • 2.ติสสเมตเตยยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ 
  • 3.ปุณณกมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของุณณกมาณพ 
  • 4.เมตตคูมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมาณพ 
  • 5.โธตกมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ 
  • 6.อุปสีวมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอุปสีวมาณพ 
  • 7.นันทมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของนันทมาณพ 
  • 8.เหมกมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเหมกมาณพ 
  • 9.โตเทยยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโตเทยยมาณพ 
  • 10.กัปปมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของกัปปมาณพ 
  • 11.ชตุกัณณิมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของชตุกัณณิมาณพ 
  • 12.ภัทราวุธมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของภัทราวุธมาณพ 
  • 13.อุทยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอุทยมาณพ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน