พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 18

เล่ม 18 ส่วน 18

 • รวมพระสูตรที่มีในสคาถวรรค
 • 2. รโหคตวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัด
 • 1. รโหคตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัด
 • 2. ปฐมอากาสสูตร ว่าด้วยอากาศ สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยอากาสสูตร ว่าด้วยอากาศ สูตรที่ 2
 • 4. อคารสูตร ว่าด้วยเรือนพัก
 • 5. ปฐมอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมสัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยสัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป สูตรที่ 2
 • 9. ปัญจกังคสูตร ว่าด้วยช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ
 • 10. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน