พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 1

เล่ม 45 ส่วน 1

 • ธัมมปัจจนียะ ติกปัฏฐาน   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 2. เวทนาติกะ  
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 5. สังกิลิฎฐติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 7. ปีติติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 8. ทัสสนติกะ  
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 11. เสกขติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 14. หีนติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 15. มิจฉัตตติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 18. อตีตติกะ  
 • 1-7. ปฎิจจวาร เป็นต้น    
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน