พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 6

เล่ม 19 ส่วน 6

 • 6.ขีลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
 • 7. มลสุตร ว่าด้วยมลทิน
 • 8.นีฆสูตร ว่าด้วยทุกข์
 • 9. เวทนาสูตร ว่าด้วยเวทนา
 • 10.ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
 • 11. ตสินาสูตร ว่าด้วยตสินา
 • 14. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1. โอฆสูตร ว่าด้วยโอฆะ
 • 2. โยคสูตร ว่าด้วยโยคะ
 • 3. อุปาทานสูตร ว่าด้วยอุปาทาน 
 • 4. คันถสูตร ว่าด้วยคันถะ
 • 5. อนุสยสูตร ว่าด้วยอนุสัย
 • 6. กามคุณสูตร ว่าด้วยกามคุณ
 • 7. นีวรณสูตร ว่าด้วยนิวรณ์
 • 8.อุปาทานักขันธสูตร ว่าด้วยอุปาทานขันธ์
 • 9. โอรัมภาคิยสูตร ว่าด้วยโอรัมภาคิยสังโยชน์
 • 10. อุทธัมภาคิยสูตร ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์
 • 2.โพชฌังคสังยุต
 • 1. ปัพพตวรรค หมวดว่าด้วยขุนเขา 
 • 1. หิมวันตสูตร ว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์
 • 2. กายสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยกาย 
 • อาหารของนิวรณ์
 • อาหารของโพชฌงค์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน