พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 13

เล่ม 27 ส่วน 13

  • 11. เอกาทสกนิบาต 
  • 1. มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยพญาช้างเลี้ยงมารดา 
  • 2. ชุณหชาดก ว่าด้วยพระเจ้าชุณหะตรัสถึงการคบคนพาลและบัณฑิต 9
  • 3. ธัมมเทวปุตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอุทัย  
  • 4. อุทยชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอุทัย  
  • 5. ปานียชาดก ว่าด้วยการรังเกียจบาปเพราะเผลอไปดื่มน้ำ  
  • 6. ยุธัญชยชาดก ว่าด้วยพระราชกุมารยุธัญชัย 
  • 7. ทสรถชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทศรถ  
  • 8. สังวรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสังวร 
  • 9. สุปปารกชาดก ว่าด้วยพ่อค้าสุปปารกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน