พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 27

เล่ม 22 ส่วน 27

  • 10. ขัตติยสูตร ว่าด้วยความประสงค์ของกษัตริย์
  • 11. อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท
  • 12. ธัมมิกสูตร ว่าด้วยท่านพระธัมมิกะ
  • 2. ทุติยปัณณาสก์
  • 6. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  • 1. โสณสูตร ว่าด้วยพระโสณะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน