พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 6

เล่ม 29 ส่วน 6

  • ว่าด้วยปัญญาเครื่องกำจัด 
  • ว่าด้วยความหลอกลวงและความถือตัว
  • ว่าด้วยความถือมั่น 2 อย่าง
  • ว่าด้วยความเห็นว่ามีตนและไม่มีตน
  • 4. สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายสุทธัฏฐกสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจด 
  • ว่าด้วยความหมดจดเป็นต้น
  • ว่าด้วยความเชื่อถือว่า เป็นมงคล ไม่เป็นมงคล
  • ว่าด้วยความหมดจดด้วยศึลและวัตร
  • ว่าด้วยการละบุญและบาป
  • ว่าด้วยการละตน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน