พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 24

เล่ม 17 ส่วน 24

 • 10. สมาธิมูลกสัปปายการีสูตร ว่าด้วยผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 11. สมาปัตติมูลกฐิติสูตร ว่าด้วยการเข้าและการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 12. สมาปัตติมูลกกัลลิตสูตร ว่าด้วยการเข้าและออกจากสมาธิอันเป็นมูล 
 • 13. สมาปัตติมูลกกัลลิตสูตร ว่าด้วยการเข้าและความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 14. สมาปัตติมูลกอารัมมณสูตร ว่าด้วยการเข้าและอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 15. สมาปัตติมูลกโคจรสูตร ว่าด้วยการเข้าและโคจรในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 16. สมาปัตติมูลกอภินิหารสูตร ว่าด้วยการเข้าและอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 17. สมาปัตติมูลกสักกัจจสูตร ว่าด้วยการเข้าและความเคารพในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 18. สมาปัตติมูลกสาตัจจสูตร ว่าด้วยการเข้าและความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 19. สมาปัตติมูลกสัปปายการีสูตร ว่าด้วยการเข้าและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 20-27. ฐิติมูลกวุฏฐานสุตตาทิอัฏฐกะ ว่าด้วยพระสูตร 8 สูตร มีฐิติมูลกวุฏฐานสูตร เป็นต้น 
 • 28-34. วุฏฐานมูลกกัลลิตสุตตาทิสัตตกะ ว่าด้วยพระสูตร 7 สูตร มีวุฏฐานมูลกกัลลิตสูตร เป็นต้น 
 • 35-40. กัลลิตมูลกอารัมมณสุตตาทิฉักกะ ว่าด้วยพระสูตร 6 สูตร มีกัลลิตมูลกอารัมมณสูตร เป็นต้น 
 • 41-45. อารัมมณมูลกโคจรสุตตาทิปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีอารัมมณมูลกโคจรสูตร เป็นต้น 
 • 46-49. โคจรมูลกอภินีหารสุตตาทิจตุกกะ ว่าด้วยพระสูตร 4 สูตร มีโคจรมูลกอภินีหารสูตร เป็นต้น 
 • 50-52. อภินิหารมูลกสักกัจจสุตตาทิติกะ ว่าด้วยพระสูตร 3 สูตร มีอภินีหารมูลกสักกัจจสูตร เป็นต้น 
 • 53-54. สักกัจจมูลกสาตัจจการีสุตตาทิทุกะ ว่าด้วยพระสูตร 2 สูตร มีสักกัจจมูลกสาตัจจการีสูตร เป็นต้น 
 • 55. สาตัจจมูลกสัปปายการีสูตร ว่าด้วยความเพียรต่อเนื่องและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน