พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 33

เล่ม 45 ส่วน 33

 • 12. ปริตตติกะ   
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ  
 • 14. หีนติกะ   
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ  
 • 16. มัคคารัมมณติกะ  
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 18. อตีตติกะ  
 • 19. อตีตารัมมณติกะ 
 • 20-21. อัชฌัตตติกทวยะ    
 • ธัมมปัจจนียานุโลม ทุกทุกปัฏฐาน  
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. สเหตุกทุกะ   
 • 2-5. เหตุสัมปยุตตทุกะ เป็นต้น  
 • 6-12. จูฬันตรทุกะ  
 • 13-18. อาสวโคจฉกะ  
 • 19. สัญโญชนโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 54. มหันตรทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน