พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 12

เล่ม 27 ส่วน 12

 • 10. ทสกนิบาต 
 • 1. จตุทวารชาดก ว่าด้วยเมืองมี 4 ประตู 
 • 2. กัณหชาดก ว่าด้วยกัณหฤาษี 
 • 3. จตุโปสถิยชาดก ว่าด้วยบคคลทั้ง 4 รักษาอุโบสถ 
 • 4. สังขชาดก ว่าด้วยสังขพราหมณ์ 
 • 5. จูฬโพธิชาดก ว่าด้วยจูฬโพธิกุมาร 
 • 6. มัณฑัพยชาดก ว่าด้วยมัณฑัพยคหบดี 
 • 7. นิโครธชาดก ว่าด้วยพระเจ้านิโครธ 9
 • 8. ตักกลชาดก ว่าด้วยตักกลบัณฑิต 
 • 9. มหาธัมมปาลชาดก ว่าด้วยมหาธรรมปาลกุมาร 
 • 10. กุกกุฏชาดก ว่าด้วยพญาไก่ 
 • 11. มัฏฐกุณฑลีชาดก ว่าด้วยมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร 
 • 12. พิลารโกสิยชาดก ว่าด้วยท้าวสักกะทรมานเศรษฐีตีนแมว 
 • 13. จักกวากชาดก ว่าด้วยนกจักรพาก 9
 • 14. ภูริปัญญชาดก ว่าด้วยผู้มีปัญญากว้างขวาง 
 • 15. มหามังคลชาดก ว่าด้วยมหามงคล 
 • 16. ฆตปัณฑิตชาดก ว่าด้วยฆตบัณฑิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน