พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 23

เล่ม 32 ส่วน 23

 • 38. โพธิวันทนวรรค หมวดว่าด้วยโพธิวันทกะ เป็นต้น 
 • 1. โพธิวันทกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิวันทกเถระ 
 • 2. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ 
 • 3. ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ 
 • 4. ปัตติปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัตติปุปผิยเถระ 
 • 5. สัตตปัณณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปัณณิยเถระ 
 • 6. คันธมุฏฐิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมุฏฐิยเถระ 
 • 7. จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
 • 8. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฏิยเถระ 
 • 9. สุมนทามิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนทามิยเถระ 
 • 10. กาสุมาริผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริผลทายกเถระ 
 • 39. อัมพฏผลวรรค หมวดว่าด้วยพระอัมพฏผละ เป็นต้น 
 • 1. อัมพฏผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพฏผลทายกเถระ 
 • 2. ลพุชทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชทายกเถระ 
 • 3. อุทุมพรผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทุมพรผลทายกเถระ  
 • 4. ปิลักขผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิลักขผลทายกเถระ 
 • 5. ผารุสผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผารุสผลทายกเถระ 
 • 6. วัลลิผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิผลทายกเถระ 
 • 7. กทลิผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ 
 • 8. ปนสผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปนสผลทายกเถระ 
 • 9. โสณโกฏิวีสเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฏิวีสเถระ 
 • 10. พุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปิโลติ ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่า 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน