พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 6

เล่ม 23 ส่วน 6

  • 3. ติสสพรหมสูตร ว่าด้วยติสสพรหม
  • 4. สีหเสนาปติสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี
  • 5. อรักเขยยสูตร ว่าด้วยฐานะที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา
  • 6. กิมิลสูตร ว่าด้วยพระกิมิละ
  • 7. สัตตธัมมสูตร ว่าด้วยธรรม 7 ประการที่เป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติ
  • 8. จปลายมานสูตร ว่าด้วยอุบายแก้ความง่วง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน