พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 12

เล่ม 41 ส่วน 12

 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
 • 6. สัมปยุตตวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน