พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 22

เล่ม 17 ส่วน 22

 • 10. คันธัพพกายสังยุต      
 • 1. สุทธิกสูตร ว่าด้วยเทพผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพล้วนๆ 
 • 2. สุจริตสูตร ว่าด้วยสุจริต 
 • 3. มูลคันธทาตาสูตร ว่าด้วยผู้ให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก 
 • 4-12. สารคันธาทิทาตาสุตตนวกะ ว่าด้วยพระสูตร 9 สูตร มีสารคันธทาตาสูตร เป็นต้น 
 • 13-22. มูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 10 สูตร มีมูลคันธทานูปการสูตร เป็นต้น 
 • 23-112. สารคันธาทิทานูปการสุตตนวุติกะว่าด้วยพระสูตร 90 สูตร มีสารคันธทานูปการสูตร เป็นต้น 
 • 11. วลาหกสังยุต      
 • 1. เทสนาสูตร ว่าด้วยทรงแสดงเทพพวกวลาหก 
 • 2. สุจริตสูตร ว่าด้วยสุจริต 
 • 3-12. สีตวลาหกทานูปการสุตตทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 10 สูตร มีสีตวลาหกทานูปการสูตร เป็นต้น 
 • 13-52. อุณหวลาหกทานูปการสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกอุณหวลาหก 
 • 53. สีตวลาหกสูตร ว่าด้วยเทพพวกสีตวลาหก 
 • 54. อุณหวลาหกสูตร ว่าด้วยเทพพวกอุณหวลาหก 
 • 55. อัพภวลาหกสูตร ว่าด้วยเทพพวกอัพภวลาหก 
 • 56. วาตวลาหกสูตร ว่าด้วยเทพพวกวาตวลาหก 
 • 57. วัสสวลาหกสูตร ว่าด้วยเทพพวกวัสสวลาหก 
 • 12. วัจฉโคตตสังยุต      
 • 1. รูปอัญญาณสูตร ว่าด้วยความไม่รู้ในรูป 
 • 2. เวทนาอัญญาณสูตร ว่าด้วยความไม่รู้ในเวทนา 
 • 3. สัญญาอัญญาณสูตร ว่าด้วยความไม่รู้ในสัญญา 
 • 4. สังขารอัญญาณสูตร ว่าด้วยความไม่รู้ในสังขาร 
 • 5. วิญญาณอัญญาณสูตร ว่าด้วยความไม่รู้ในวิญญาณ 
 • 6-10. รูปอทัสสนาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอทัสสนสูตร เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน