พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 11

เล่ม 21 ส่วน 11

  • 2. อูมิภยสูตร ว่าด้วยภัยจากคลื่น
  • 3. ปฐมนานากรณสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยนานากรณสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมเมตตาสูตร ว่าด้วยผู้มีเมตตาจิต สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยเมตตาสูตร ว่าด้วยผู้มีเมตตาจิต สูตรที่ 2
  • 7. ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยตถาคตอัจฉริยสูตร ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ 2
  • 9. อานันทอัจฉริยสูตร ว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์ 
  • 10. จักกวัตติอัจฉริยสูตร ว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจักรพรรดิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน