พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 23

เล่ม 17 ส่วน 23

 • 11-15. รูปอนภิสมยาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอนภิสมยสูตร เป็นต้น 
 • 16-20. รูปอนนุโพธาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอนนุโพธสูตร เป็นต้น 
 • 21-25. รูปอัปปฏิเวธาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปฏิเวธสูตร เป็นต้น 
 • 26-30. รูปอสัลลักขณาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอสัลลักขณสูตร เป็นต้น 
 • 31-35. รูปอนุปลักขณาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอนุปลักขณสูตร เป็นต้น 
 • 36-40. รูปอัปปัจจุปลักขณาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปัจจุปลักขณสูตร เป็นต้น 
 • 41-45. รูปอสมเปกขณาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอสมเปกขณสูตร เป็นต้น 
 • 46-50. รูปอัปปัจจุเปกขณาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปัจจุเปกขณสูตร เป็นต้น 
 • 51-54. รูปอัปปัจจักขกัมมาทิสุตตจตุกกะ ว่าด้วยพระสูตร 4 สูตร มีรูปอัปปัจจักขกัมมสูตร เป็นต้น 
 • 55. วิญญาณอัปปัจจักขกัมมสูตร ว่าด้วยความไม่เห็นประจักษ์ในวิญญาณ 
 • 13. ฌานสังยุต      
 • 1. สมาธิมูลกสมาปัตติสูตร ว่าด้วยการเข้าสมาธิอันเป็นมูล 
 • 2. สมาธิมูลกฐิติสูตร ว่าด้วยการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 3. สมาธิมูลกวุฏฐานสูตร ว่าด้วยการออกจากสมาธิอันเป็นมูล 
 • 4. สมาธิมูลกกัลลิตสูตร ว่าด้วยความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 5. สมาธิมูลกอารัมมณสูตร ว่าด้วยอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 6. สมาธิมูลกโคจรสูตร ว่าด้วยโคจรในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 7. สมาธิมูลกอภินีหารสูตร ว่าด้วยอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 8. สมาธิมูลกสักกัจจการีสูตร ว่าด้วยผู้ทำโดยเคารพในสมาธิอันเป็นมูล 
 • 9. สมาธิมูลกสาตัจจการีสูตร ว่าด้วยผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน