พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 26

เล่ม 35 ส่วน 26

 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา  
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
 • 4-12. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 16. ญาณวิภังค์ 
 • 1. เอกกมาติกา 
 • 2. ทุกมาติกา 
 • 3. ติกมาติกา 
 • 4. จตุกกมาติกา
 • 5. ปัญจกมาติกา 
 • 6. ฉักกมาติกา 
 • 7. สัตตกมาติกา
 • 8. อัฏฐกมาติกา 
 • 9. นวกมาติกา 
 • 10. ทสกมาติกา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน