พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 30

เล่ม 23 ส่วน 30

 • 5. สันทิฏฐิกธัมมสูตร ว่าด้วยสันทิฏฐิกธรรม
 • 6. สันทิฏฐิกนิพพานสูตร ว่าด้วยสันทิฏฐิกนิพพาน
 • 7. นิพพานสูตร ว่าด้วยนิพพาน
 • 8. ปรินิพพานสูตร ว่าด้วยปรินิพพาน
 • 9. ตทังคนิพพานสูตร ว่าด้วยตทังคนิพพาน
 • 10 . ทิฏฐธัมมนิพพานสูตร ว่าด้วยทิฏฐธัมมนิพพาน
 • 2. ทุติยปัณณาสก์
 • 1. เขมวรรค หมวดว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมะ
 • 1. เขมสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมะ
 • 2. เขมัปปัตตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมปัตตะ
 • 3. อมตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตะ
 • 4. อมตัปปัตตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตปัตตะ
 • 5. อภยสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อภยะ
 • 6. อภยัปปัตตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อภยปัตตะ
 • 7. ปัสสัทธิสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า ปัสสัทธิ
 • 8. อนุปุพพปัสสัทธิสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อนุปุพพปัสสัทธิ
 • 9. นิโรธสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า นิโรธ
 • 10. อนุปุพพนิโรธสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า อนุปุพพนิโรธ
 • 11. อภัพพสูตร ว่าด้วยผู้อาจและไม่อาจเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล
 • 2. สติปัฏฐานวรรค หมวดว่าด้วยสติปัฏฐาน
 • 1. สิกขาทุพพัลยสูตร ว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา
 • 2. นีวรณสูตร ว่าด้วยนิวรณ์
 • 3. กามคุณสูตร ว่าด้วยกามคุณ
 • 4. อุปาทานักขันธสูตร ว่าด้วยอุปาทานขันธ์
 • 5. โอรัมภาคิยสูตร ว่าด้วยโอรัมภาคิยสังโยชน์
 • 6. คติสูตร ว่าด้วยคติ 
 • 7. มัจฉริยสูตร ว่าด้วยมัจฉริยะ
 • 8. อุทธัมภาคิยสูตร ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์
 • 9. เจโตขีลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
 • 10. เจตโสวินิพันธสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
 • 3. สัมมัปปธานวรรค หมวดว่าด้วยสัมมัปปธาน
 • 1. สิกขาสูตร ว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา
 • 10. เจตโสวินิพันธสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
 • 4. อิทธิปาทวรรค หมวดว่าอิทธิบาท
 • 1. สิกขาสูตร ว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา
 • 10. เจตโสวินิพันธสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
 • ราคเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน