พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 36

เล่ม 40 ส่วน 36

 • 1. วิภังควาร (ต่อ)
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • เหตุทุกนัย
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • นเหตุทุกนัย
 • 2. สหชาตวาร    
 • 1-4. ปัจจยจตุกกนัย 
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 4. นิสสยวาร  
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจนียานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน