พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 30

เล่ม 22 ส่วน 30

  • 9. นิพเพธิกสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายชำแรกกิเลส
  • 10. สีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
  • 7. เทวตาวรรค หมวดว่าด้วยเทวดา
  • 1. อนาคามิผลสูตร ว่าด้วยอนาคามิผล
  • 2. อรหัตตสูตร ว่าด้วยอรหัตตผล
  • 3. มิตตสูตร ว่าด้วยมิตร
  • 4. สังคณิการามสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
  • 5. เทวตาสูตร ว่าด้วยเทวดาแสดงธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน