พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 27

เล่ม 38 ส่วน 27

  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
  • 6. อตีตานาคตวาร   
  • 3. ปริญญาวาร 
  • อนุสยยมก 
  • 1. อุปัตติฏฐานวาร  
  • 2. มหาวาร 
  • 1. อนุสยวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน